História materskej školy

Výnosom Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu v Bratislave zo dňa 11. septembra 1945 bola zriadená v Kračúnovciach Štátna detská opatrovňa. Týmto dňom sa začala písať história predškolského zariadenia v Kračúnovciach. Opatrovňu navštevovalo 40 detí v jednej zriadenej triede. Život detí v opatrovni bol úzko spätý so životom dediny jej sviatkami a tradíciami ako: Mikulášsky večierok, Vianoce, Veľká noc, Turice, Deň matiek, Deň slobody apod. Od prvopočiatkov opatrovane pracovalo združenie rodičov, ktoré plnilo hlavne osvetovú funkciu. Už v tejto dobe navštevoval opatrovňu detský lekár, ktorý vykonával pravidelné lekárske prehliadky. U detí sa vyskytovali ochorenia horných dýchacích ciest, osýpky a v roku 1951 zaznamenali v opatrovni posledné prípady čierneho kašľa.

1. septembra 1948 bola opatrovňa premenovaná na materskú školu. Prvá veselica MDD sa v materskej škole konala v roku 1957. V tomto roku sa MŠ premiestnila do budovy kaštieľa, neskôr v roku 1963 do súkromného bytu. Do MŠ prichádzalo stále okolo 20 detí, dobrá dochádza bola hlavne v zimných mesiacoch, v letných mesiacoch ovplyvňovali dochádzku žatevné práce, pretože v Kračúnovciach sa stále súkromne hospodárilo.V školskom roku 1964/65 bola MŠ opäť premiestnená do budovy kaštieľa až do roku 1970, kedy sa z dôvodu búrania kaštieľa presťahovala do súkromnej budovy.

Škola sa zameriava na rozvíjanie výtvarnej tvorivosti detí. Detské práce z Kračúnoviec boli ocenené na celoslovenských kolách Detského výtvarného Trenčína a okresných kolách súťaží Kreslím, kreslím rád. Výtvarné práce sú posielané aj na Bienále detskej fantázie v Martine a Žitnoostrovských pasteliek v Dunajskej Strede. Vzhľadom na skvalitňovanie životnej úrovne obyvateľstva v dedine, bola pri plynofikácii obce v novembri 1996 plynofikovaná aj MŠ, čo výrazne prispelo k zlepšeniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Chod MŠ sa pridržiava osnov, teda Programu výchovnej práce so zreteľom na poznávanie prírody, spoločenského prostredia, regionálnych zvykov, pestovania národného povedomia a prosociálneho cítenia.

Delimitačným protokolom sa zriaďovateľom MŠ stala dňa 1.7. 2002 Obec Kračúnovce v súlade so zákonom NR SR č. 416/01 o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.