Medzinárodná spolupráca Kračúnovce - Rymanow

V roku 1999 burmister Gminy Rymanów Ján Rajchel a starosta obce Kračúnovce Jozef Kozák podpísali dohodu o spolupráci. Mesto Rymanów so 4 000 a Kračúnovce s 1 100 obyvateľmi položili základ cezhraničnej spolupráce aj pre ich mikroregióny.

Dňa 29.3.2000 bola podpísaná Zmluvu o cezhraničnej spolupráci samosprávy, obyvateľov a samosprávnych orgánov. Cieľom zmluvy je vytvoriť väzby medzi obyvateľmi spomenutých regiónov na prekonávanie bariér medzi národmi. Rozvoj spolupráce sa sústredil do oblasti samosprávnej, hospodárskej, kultúrnej, školskej, športovej, náboženskej a požiarnickej.

Medzi najväčšie úspechy spolupráce z medzinárodného hľadiska sa zaraďujú Poľsko – Slovenské dni v Gmine Rymanóv od 26. - 30.7.2000 spolufinancované z EURO projektu a Slovensko – Poľské dni v Kračúnovciach z 22.júna 2002 spolufinancované z prostriedkov poskytnutých Karpatskou nadáciou. Na týchto oslavách spolupráce sa zo Slovenska zúčastnili, okrem iných, aj poslanci NR SR, zástupcovia Krajského úradu z Prešova, z VÚC , zástupcovia obvodných úradov, primátori miest, zástupcovia tlače, rozhlasu a televízie. Z Poľska brali účasť poslanci Sejmu, štatutárni zástupcovia Poviatov, riaditelia podnikov z Gminy, televízia, rozhlas, zástupcovia tlače a občania.

V kultúrnej oblasti sa prezentovali folklórne súbory, ktoré vystupovali so svojím programom na festivaloch, k ďalším patria oslavy Dňa matiek, stretnutia s dôchodcami, oslavy významných výročí, napr. prvých písomných zmienok o obciach, stretnutia pri vianočných koledách a veľkonočných zvykoch, kde sa prezentovali aj tradičné jedlá a výzdoby ľudovej tvorivosti a tradícií. Kračúnovska hudobná skupina Atlantik vystupovala na prehliadke ľudových kapiel a z Poľska u nás zase ich známa dychová hudba.

V oblasti vzdelávania a školstva sa najmä mládež, žiaci ZŠ a deti MŠ zúčastňovali súťaži v speve, maľovaní a poznávaní prihraničnej oblasti. Vďaka spolupráci sa základným školám na slovenskej a poľskej strane podarilo získať finančné prostriedky na vzdelávacie projekty, ktoré boli realizované v rokoch 2005 a 2006. Skupiny detí a učiteľov v počte okolo 40 sa výmenným trojdňovým spôsobom ubytovávali v jednotlivých rodinách, čím sa odstránila aj jazyková bariéra. Učitelia za spoločne stretávali a oslávili deň učiteľov. Žiaci sa zúčastňovali aj na spoločných výletoch a maškarných plesoch, čo prispievalo k zachovaniu regionálnych tradícií a zvykov. Školská reforma v Poľsku predchádzala našej a starostovia s učiteľmi si mohli navzájom odovzdávať skúsenosti s jej realizáciou.

V oblasti športu sa najmä futbalové mužstvá stretávajú pravidelne na medzinárodnom turnaji v Kračúnovciach. Aj volejbalisti, šachisti, tenisti, orientační bežci si spoločne zmerali svoje sily v rôznych kategóriách či už v Poľsku alebo u nás na Slovensku. Športoví funkcionári si tiež vymenili svoje skúsenosti s riadením športových klubov.

V oblasti náboženskej sa kňazi a veriaci zúčastňovali ekumenických bohoslužieb pri posviacke kostola v Želmanovciach a Lúčke. Poliaci sa zúčastnili aj kňazskej vysviacky v Kračúnovciach a tiež posviacky Domu nádeje v Kračúnovciach. Zase naši kňazi slúžili bohoslužby v Poľsku pri ich výročiach a mestských oslavách.

V oblasti samosprávy starostovia zo Slovenska ako čestní hostia ich spoločenských akcií svojimi vystúpeniami podieľali sa na dôstojnej úrovni a hodnotách, ktorým dodali aj náležitú spoločenskú vážnosť. Práve oni sú hybnými pákami spolupráce. Pri stretnutiach na rôznych úrovniach prispievali svojou účasťou k rozšíreniu a upevňovaniu spolupráce. Samospráva, školstvo a organizácie majú na základe tejto spolupráce viacej príležitosti na získavanie finančných prostriedkov z európskych fondov.

V oblasti požiarnickej sa členovia hasičského zboru zúčastňovali aj súťaží na národnej úrovni, čo sa veľmi pozitívne odrážalo na kvalite a zodpovednosti za ochranu materiálnych hodnôt, či už obecných, spoločenských alebo súkromných pred požiarmi.