• Vážení spoluobčania

  ako starosta obce Kračúnovce považujem za korektné vás oboznámiť s výsledkami môjho doterajšieho pôsobenia vo funkcii starostu. Pri nástupe do tejto funkcie som prevzal finančné prostriedky vedené na účtoch obce v celkovej výške 5 966,78 eur. Na základe efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami v rokoch 2015 - 2018 boli postupne realizované tieto činnosti:

  Kultúrny dom

  V kultúrnom dome boli na objektoch - kuchyňa, sála, chodba, klubovňa, predsála a sociálne zaradenie zrealizované tieto úpravy:

  • Úprava povrchov stien (vnútorné omietky)
  • Keramické dlažby, keramické obklady
  • Sadrokartónové stropy
  • Zdravotechnika
  • Elektroinštalácia
  • Stolárske práce
  • Doplnkové konštrukčné a všetky stavebné práce súvisiace s uvedenou rekonštrukciou
  • Kompletné vybavenie kuchyne novým gastrozariadením
  • Vybavenie vnútorných priestorov sály zakúpením nových stolov (40 ks) a nových stoličiek (160 ks), dodaním a montážou vertikálnych a horizontálnych žalúzií.  Prístupové chodníky

  • Po časovo náročnom nadobudnutí prístupových chodníkov okolo cesty 1. triedy 1/21 od Slovenskej správy ciest pod správu obce a následnom administratívnom vysporiadaní a vydaných povoleniach (Okresný dopravný inšpektorát, Krajský dopravný inšpektorát, Okresný úrad Prešov- Odbor pozemných komunikácií) bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov okolo cesty 1. triedy v oboch smeroch osadením cestného betónového asfaltu do betónových obrubníkov.  Školská jedáleň pri ZŠ

  • Odstránenie PVC podlahy a osadenie protišmykovej dlažby v jedálni ZŠ.
  • Prevedenie hygienickej maľby v kuchyni a vstupnej chodbe.
  • Doplnenie gastrozariadenia do kuchyne (teplovzdušné rúry, profesionálna automatická škrabka a ďalšie zariadenie potrebné v škol. jedálni).

  Materská škola

  • Kompletná rekonštrukcia vodárne, vrátane elektroinštalácie.
  • Rekonštrukcia kompletnej vodovodnej prípojky za plastovú v dĺžke 70 m s prepojením OcÚ a MŠ.
  • Čiastočná výmena zriaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach MŠ.
  • V priestoroch prízemia a 1. posch. bola vymenená PVC podlaha za plávajúcu podlahu, kompletne boli zrekonštruované omietky, dlažby, maľby a zrealizovaný sadrokartónový strop, vrátane elektroinštalácie v priestoroch chodby.
  • Čiastočná rekonštrukcia ústredného kúrenia (výmena 6 ks vykurovacích telies v triedach, jedálni a na chodbe).

  Športový areál

  • V priestoroch pri hracej ploche boli komplet vyrobené a osadené 2 ks prístreškov (tzv. striedačiek), pod ktorými je kompletne zriadená betónová plocha o výmere cca 24 m2.
  • Zakúpenie časomiery.
  • Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC), nátery zámočníckych výrobkov, osadenie plastových sedadiel na tribúne a čiastočná rekonštrukcia fasády a tribúny športového areálu.  Dom nádeje a cintorín

  • Zriadenie prístrešku z oceľovej konštrukcie a lexanu nad vstupom do Domu nádeje.
  • Všetky stolárske výrobky boli ošetrené ochranným náterom.
  • Stolárske výrobky z východnej a západnej časti Domu nádeje boli ošetrené klampiarskymi výrobkami (oplechovaním) z dôvodu ochrany pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
  • Úprava spevnenej plochy okolo hlavného kríža a to osadením záhradných obrubníkov, zámkovej dlažby a vysadením okrasných drevín.

  Miestne komunikácie (MK)

  • Vyčistenie odtokových otvorených kanálov so zriadením záchytných oceľových mreží so zachytným kanálom cez miestne komunikácie v počte 6 ks.
  • V časti od rodinného domu č. 146 po cukráreň “Monka“ bola zrealizovaná rekonštrukcia vozovky so zriadením odtokového žľabu v dĺžke 66 m za účelom odtoku povrchových vôd do existujúceho otvoreného kanála.
  • Prevedenie protipovodňových opatrení z dôvodu častého zatápania a zdržiavania sa vody na MK po prívalových a lokálnych dažďoch na ulici od RD č. 389 po RD č. 383 (osadenie otvoreného a z časti krytého záchytného kanála z betónových žľaboviek a betónových rúr v priemere 50 cm v celkovej dĺžke 124 m, vrátane záchytného žľabu pri ceste 1. triedy na začiatku vstupu na uvedenú ulicu).
  • Výmena a zakúpenie 3 ks autobusových zastávok pri ceste 1. triedy 1/21.


  • Oprava vozovky na miestnej komunikácii v celkovej dĺžke 190 m vedenej k rodinnému domu č. 236.

  Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

  • Vybavenie DHZ novým hasičským autom (s kompletnou hasičskou technikou) a súpravou protipovodňového vozíka.
  • Zakúpenie kompletnej výbavy a výstroje pre členov DHZ.
  • Rekonštrukcia interiéru hasičskej zbrojnice (zriadenie sadrokartónovej priečky a stropu, doplnenie nábytku pre uskladnenie hasičskej výstroje).

  Obecný úrad

  • Zateplenie, výmena okien a vonkajších vstupných dverí za plastové.
  • Rekonštrukcia strechy, ústredného vykurovania a kotolne.
  • Rekonštrukcia omietok kotolne, na chodbe, v priestoroch šatne, vrátane náterov zámočníckych výrobkov.
  • Úplná rekonštrukcia vodovodnej prípojky s osadením ponorného čerpadla a výmena elektroinštalácie.

  Verejné osvetlenie (VO)

  • Výmena a rekonštrukcia rozvodných skríň pre VO z dôvodu nevyhovujúceho stavu.
  • Prevedenia náterov na stĺpy VO vedúce okolo cesty 1. triedy 1/21, zakúpenie nových vianočných ozdôb.
  • Výmena svetelných armatúr (výbojkových) za LED lampy v počte 17 ks okolo cesty 1. triedy 1/21.
  • Dodávka a montáž nových LED svietidiel na stĺpy VO v počte 18 ks.
  • Čiastočná výmena el. káblov na stĺpoch VO okolo cesty 1. triedy.

  Vodné toky

  • Vyčistenie Kračúnovskeho potoka a Čepcovského potoka v spolupráci s povodím Bodrogu a Hornádu.

  Čistička odpadových vôd (ČOV)

  • Čiastočná rekonštrukcia technológie strojovne ČOV /výmena 4 ks ponorných čerpadiel, vrátane automatizácie chodu technológie osadenej v priestoroch strojovne ČOV z dôvodu funkčnosti a prevádzky/.


  Po zrealizovaní týchto všetkých činností je v súčasnosti na finančných účtoch obce zostatok 164 311,34 eur, ktoré sa budú môcť použiť na ďalší chod a rozvoj obce. Na základe hodnotenia zameraného na finančnú a majetkovú bonitu bola obec Kračúnovce vyhodnotená za rok 2017 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja, na základe ktorého jej bola udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.  Schválené projekty

  Obec uspela na základe výzvy a podanej žiadosti v projekte „Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce“, t.j. Stavebné úpravy ZŠ a vybavenie učební fyziky, chémie a dielne v celkovej výške 163 208,23 eur s 5% spoluúčasťou obce na uvedenom projekte. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie november 2018 a kalendárny rok 2019.

  Ďalšie projekty, o ktoré sme sa úspešne uchádzali a v blízkej dobe budú realizované z dotácie Úradu vlády SR s 5% spoluúčasťou obce sú:

  • Športom k duševnej pohode - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ v celkovej výške 10 000 eur.
  • Hravo a zdravo – výstavba detského ihriska v celkovej výške 8 700 eur.


  Vrátane vyššie uvedených projektov bola v októbri 2018 poskytnutá obci účelová dotácia v sume 6 000 eur na rekonštrukciu osvetlenia, obecného rozhlasu, miestnych komunikácií.

  Zároveň je v štádiu riešenia projekt určený na zriadenie optickej siete, ktorého realizácia v našej obci sa predpokladá koncom kalendárneho roka 2018. Výhody plynúce pre obec sú: vysokorýchlostný optický internet pre občanov obce; bezplatné pripojenie obecného úradu, základnej školy a materskej školy do optického internetu; spolupráca pri modernizovaní obecného rozhlasu v obci; bezplatné poskytnutie optickej siete pre obecný kamerový systém.

  Okrem vyššie uvedených schválených projektov a poskytnutej dotácie je po podaní žiadosti v štádiu posudzovania projekt s názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kračúnovce“. V prípade schválenia bude môcť obec čerpať benefity tohto projektu, ktorého súčasťou sú: viacúčelový traktor, kompostáreň, drvič konárov, 3 ks veľkoobjemových kontajnerov, motorová kosačka, krovinorezy, a ostatná záhradná technika.