Oznamy obce

Pozvánka
Starosta obce Kračúnovce podľa §13 ods. 4 pís. a/zákona
SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 28.4.2017 o 18.00 hod.
RÝCHLOSTNÁ CESTA R4 SVIDNÍK - KAPUŠANY
Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanie činnosti
Národná dialničná spoločnosť, a.s. ako navrhovateľ, v spolupráci
s obcami Kuková, Lúčka a Kračúnovce zvoláva podľa § 34, ods. 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie predmetnej stavby, ktoré sa uskutoční:
Dňa 10.5.2017 (streda) o 19.00 hod.
so stretnutím v dome kultúry Kuková 75.
Ministerstvo životného prostredia SR Vám oznamuje,
že „Správa o hodnotení „Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany“
je k nahliadnutiu v kancelárii Ocú Kračúnovce počas pracovnej doby, kde si môžete z nej robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAČÚNOVCE 2/2017
o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov obce Kračúnovce a dotácie štátu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kračúnovce na 1. polrok 2017
Obecný úrad Kračúnovce si Vás dovoľuje upozorniť, že bol prijatý nový zákon o odpadoch 79/2015 Z.z., ktorý ukladá povinnosť triediť a pri dátume zberu separovaného odpadu odovzdávať kovové obaly
a obaly z tetrapakov.