Oznamy obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAČÚNOVCE 2/2017
o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov obce Kračúnovce a dotácie štátu
Pozvánka
Pre členov P.S. Čepcov, že výročné valné zhromaždenie sa uskutoční 30.3.2017 o 18:00 hod v priestoroch OÚ v Kračúnovciach
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Kračúnovce na 1. polrok 2017
Obecný úrad Kračúnovce si Vás dovoľuje upozorniť, že bol prijatý nový zákon o odpadoch 79/2015 Z.z., ktorý ukladá povinnosť triediť a pri dátume zberu separovaného odpadu odovzdávať kovové obaly
a obaly z tetrapakov.