9.2.2017

 • Kalendárny plán zasadnutí OZ na rok 2017
 • Plán hlavných úloh obce na rok 2017
 • Kontrola plnenia uznesení OZ na 2. polrok 2016
 • Správa hlavného kontrolóra k 31.12.2016
 • Správa nezávislého audítora
 • VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce na rok 2017

27.4.2017

 • Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok šk. roka 2016/2017 v MŠ a ZŠ
 • Vyhodnotenie zimného vykurovacieho obdobia a údržba MK
 • Makulár kroniky

22.6.2017

 • Správa o realizácií rozvojových programov
 • Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2016
 • Vyhodnotenie činnosti OFK
 • Tvorba ochrany životného prostredia

24.8.2017

 • Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok šk. roka 2016/2017 v MŠ a ZŠ
 • Kontrola plnenia uznesení za 1. polrok 2017
 • Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2017
 • Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017

26.10.2017

 • Poskytovanie služieb obyvateľstvu a zásobovanie v obci
 • Postup prác na rozvojových programoch
 • Správa o činnosti DHZ za rok 2017

7.12.2017

 • Aktualizácia rozpočtu na rok 2017
 • Rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019 a 2020
 • Správa o činnosti komisíí za rok 2017
 • VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce na rok 2018