Smernice obce

Interný predpis č. 1/2016
Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len o slobode informácií) v podmienkach Obce Kračúnovce
Štatút fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov určených na sociálne bývanie
Interný predpis č. 1/2015
Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou
hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce
na roky 2015-2024

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
Program odpadového hospodárstva obce Kračúnovce na roky
2011-2015
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kračúnovciach
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kračúnovce
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a Dom nádeje
Dezinfekčný poriadok pri prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku
Komunitný plán sociálnych služieb