Súčastnoť v obci

Dnes v obci žije 1167 obyvateľov s pravidelným ročným nárastom počtu obyvateľov, ktorí žijú vo svojich rodinných domoch. Aj v súčasnosti je v obci rozsiahla individuálna výstavba nových rodinných domov. V obci je sídlo rímsko-katolického farského úradu a kostol z 15. storočia zasvätený sv. Mikulášovi nakoľko 80% veriacich je rímsko-katolického vyznania. Občania evanjelického vyznania majú postavenú novú modlitebňu.

Svojpomocne sme v roku 2004 ukončili dom nádeje. V obci je plne organizovaná ZŠ, do ktorej majú možnosť dochádzať žiaci zo 7 spádových obcí. Obec je splynofikovaná, má vlastnú kanalizáciu a čističku odpadových vôd. Vodovod nie je vybudovaný, ale v prebieha výstavba prívodného potrubia
z vodnej nádrže Starina.

Pre obyvateľov je vybudovaná sieť obchodných služieb, motel, občerstvenia
a iné potrebné služby. V širokom okolí sme zviditeľnení folklórom, futbalom
a vyhľadávanou pálenicou.