Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o sprístupnenie informácií
Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
Priznanie k dani za psa
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti


Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlasenie stavebných úprav
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie stavby
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva
Žiadosť o územné rozhodnutie