• Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Starosta obce Kračúnovce v zmysle ustanovenia § 12 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

  dňa 20.6.2024 o 18.00 hod.

 • Umiestenie prístupových bodov:

  Vonkajšie prístupové body:
  1. OBECNÝ ÚRAD
  2. KULTÚRNY DOM
  3. CINTORÍN
  4. MATERSKÁ ŠKOLA 2
  5. PARK PRED ZÁKLADNOU ŠKOLOU
  6. IHRISKO ZŠ

  Vnútorné prístupové body:
  1. OBECNÝ ÚRAD
  2. SÁLA KULTÚRNEHO DOMU
  3. MATERSKÁ ŠKOLA 1
  4. ZÁKLADNÁ ŠKOLA


  Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:
  Realizácia projektu bola začatá 20.3.2023
  „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk"
  Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk
  www.mirri.gov.sk, www.opvai.sk

 • Realizácia projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kračúnovce“

  Naša obec realizuje projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kračúnovce“ s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja.

  Dotácia: 40 985,02 €

  Výzva: 12861/2021/OSMRR

  V rámci projektu bude realizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kračúnovce do 03/2022

  Účel projektu: Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov

 • Vážení občania,

  oznamujeme Vám, že v obci je k dispozícií zberná nádoba na použitý kuchynský olej a tuky.

  Domácnosti môžu zbierať kuchynský olej a tuky po vyprážaní a z fritéz. Dôležité je však zbierať čistý olej, ktorý neobsahuje zvyšky potravín, šťavy z mäsa či vody.

  Odporúča sa ho zliať cez sitko do suchej a čistej plastovej fľaše a uzavretú vhodiť do určenej hnedej nádoby, ktorá je umiestnená na parkovisku za obecným úradom.

  Ďakujeme všetkým tým, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu komunálneho odpadu a prispievajú k zlepšeniu životného prostredia. • POMOC OBETIAM
  trestných činov
 • OZNAM

  Obec Kračúnovce žiada vlastníkov, nájomcov, užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov o realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, pravidelným udržiavaním trávnnatých plôch ich kosením najmä v čase pred kvitnutím, najmenej 2 krát do roka, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 • UPOZORNENIE PRE OBČANOV

  Obec Kračúnovce žiada občanov napojených na obecnú kanalizáciu, aby nehádzali do splaškových vôd predmety ako sú: hygienické tampóny, hygienické vložky, prezervatívy, vatové tyčinky do uší, vlhčené utierky, hubky na riad, prachovky a podobné predmety, nakoľko v poslednom čase dochádza k častej poruchovosti čerpadiel na čističke odpadových vôd a tým k zvýšeným nákladom na jej prevádzku.

  Ak nedôjde k náprave, budeme nútení pristúpiť k výraznému zvyšovaniu poplatku za stočné.

  V prípade zistenia pôvodcov tohto znečistenia im bude udelená prísna sankcia.

  Za pochopenie ďakujeme.