Zoznam VZN obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRAČÚNOVCE 1/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na území obce Kračúnovce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kračúnovce 3/2016
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kračúnovce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kračúnovce 2/2016
O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kračúnovce č. 1/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Doplnok č.1 k VZN obce Kračúnovce 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kračúnovce o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov
obce Kračúnovce a dotácie štátu.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kračúnovce 3/2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kračúnovce 2/2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kračúnovce 1/2012