Por. číslo Názov a číslo zmluvy Zmluvné strany Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Mena Dátum podpisu Dátum zverejnenia Dokument
218. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Matúš Cviklík

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
217. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Viera Lechmanová

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
216. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Peter Namešpetra

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
215. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Peter Kožár

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
214. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Jozef Drobňak

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
213. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Anna Šoltysová

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
212. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Alžbeta Verešcáková

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
211. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Pavol Sekež

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
210. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Jana Marcinová

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
209. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Matúš Chrzan

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
208. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Simona Cviklíková

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
207. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec Kračúnovce

Emília Cviklíková

prenájom bytu - EUR 27.3.2017 28.3.2017
206. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok obec Kračúnovce

Gomastav s.r.o.

ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ 79500,00 EUR 21.3.2017 22.3.2017
205. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - EUR 13.3.2017 14.3.2017
204. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - EUR 13.3.2017 14.3.2017
203. Zmluva č. 19/2017/ŠVPÚ/DK obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody na mikrobiologické, biologické a fyzikálno - chemické analýzy v rámci vlastnej výstupnej kontroly v zariadení objednávateža – 2 studne, nachádzajúce sa v OBCI KRAČÚNOVCE v zariadení materskej a základnej školy vykonávatežom, o čom vykonávatež vystaví protokol o skúške a záväzok objednávateža kontroly zaplati za vykonanú kontrolu odplatu podža podmienok dohodnutých touto zmluvou. - EUR 14.2.2017 15.2.2017
202. Zmluva o používaní SW č. 2000/707 obec Kračúnovce

REMEK, s.r.o.

Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo veci užívania softwarového produktu SMOS. Na jej základe je užívatež oprávnený používa SMOS v rozsahu podža prílohy č. 1 pre svoju vnútornú potrebu a v čase podža tejto zmluvy. - EUR 3.1.2017 2.2.2017
201. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia obec Kračúnovce

Poddukelský umelecký žudový súbor

PUźS sa zaväzuje, že zabezpečí odohranie umeleckého programu Návraty dňa 1.3.2017 - 30.12.2017 - EUR 9.1.2017 2.2.2017
200. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení a realizácii vystúpenia folklórneho súboru PUźS obec Kračúnovce

INFINITY GROUP SK, a.s.

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich a súvisiacich s ich vzájomnou spoluprácou pri príprave a realizácii vystúpenia folklórneho súboru PUźS, ktorý sa bude kona dňa 20.10.2017 o 17:00 hod. v obci Kračúnovce. Touto zmluvou spoluusporiadatež dáva plnú moc usporiadatežovi a zhotovitežovi pri realizácii vystúpenia. - EUR 3.1.2017 2.2.2017
199. Dohoda č.16/34/010/88 obec Kračúnovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ l0 zákona č. 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Ďalej záväzok organizátora realizova činnos bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účas za týmto účelom zabezpečí úrad. - EUR 14.12.2016 2.2.2017
198. Dohoda č.16/34/012/182 obec Kračúnovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovatežom je obec, resp. dobrovožníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovnych návykov UoZ. - EUR 30.12.2016 2.2.2017
197. Poistná zmluva obec Kračúnovce

Generalli Poisovňa a.s.

Havarijné poistenie motorových vozidiel AUTOMAX - EUR 30.12.2016 2.2.2017
196. ZMLUVA obec Kračúnovce

ML - audit, s.r.o.

Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky (ďalej RÚZ) odberatelia ku dňu 31.12.2015, konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej KÚZ 2015) a výročnej správy 2015. - EUR 9.12.2016 31.1.2017
195. DODÁVATEźSKO - ODBERATEźSKÁ ZMLUVA obec Kračúnovce

Bc. Dominik Hažer - FARKOV

Predmetom zmluvy je odoberanie odpadov podža katalogu odpadov resp. katalogoveho čísla odpadov odberatežom od dodávateža za účelom jeho ekologickej recyklácie v súlade so živnostenským listom, ktorý je prílohou tejto zmluvy. - EUR 13.1.2017 31.1.2017
194. DODATOK č. 4 K ZMLUVE č. 34/2007-K obec Kračúnovce

AQUASPIŠ, spol. s r.o.

DODATOK č. 4 K ZMLUVE č. 34/2007-K o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len „zákon“) a v zmysle zákona č. 394/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. 130 EUR 13.1.2017 30.1.2017
193. Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci č. ZLP-2016-0478-miniDCOM+ obec Kračúnovce

DataCentrum elektronizácie uzemnej samosprávy Slovenska

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatežaa poskytova Používatežovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy a právo Používateža používa plnenia poskytované podža tejto Zmluvy, ktoré je povinný používač v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve, jej neoddelitežných prílohách alebo na ich základe. - EUR 21.12.2016 22.12.2016
192. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-430-00820 obec Kračúnovce

Fond na podporu umenia

Zmluvou sa Poskytovatež zaväzuje poskytnú Prijímatežovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Topžanský folklórny festival, 2450,00 EUR 20.9.2016 21.9.2016
191. Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve obec Kračúnovce

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným pren osom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení - EUR 1.8.2016 2.8.2016
190. ZMLUVA O spolupráci uzatvorená podža § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník obec Kračúnovce

KOMUNÁLNA POISOVŇA, a.s.

Predmetom zmluvy je prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kultúrneho podujatia „14. ročník folklórneho festivalu“, ktoré sa bude kona dňa 26. júna 2016. Propagácia objednávateža bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. tejto zmluvy. - EUR 31.7.2016 1.8.2016
189. Dohoda č. 16/34/012/24 obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovatežom je obec, resp. dobrovožhíckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. - EUR 25.7.2016 26.7.2016
188. Zmluva o autorských právach obec Kračúnovce

SLOVGRAM

zmluva o autorských právach - EUR 25.07.2016 26.07.2016
187. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Jana Vavreková

Zmluva o prenájme bytových priestorov uzavretá podža par. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme bytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním bytových priestorov. - EUR 8.7.2015 9.7.2015
186. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Simona Cviklíková

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 8.7.2015 9.7.2015
185. Hromadná licenčná zmluva obec Kračúnovce

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným pren osom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení - EUR 27.6.2016 28.6.2016
184. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856C/2016 obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856C/2016 - EUR 1.6.2016 6.7.2016
183. Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2007 obec Kračúnovce

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.

Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2007, úprava cenových podmienok pre rok 2016 - EUR 17.6.2016 5.7.2016
182. Zmluva o dodávke plynu obec Kračúnovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zmluva o dodávke plynu - EUR 16.6.2016 24.6.2016
181. ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU č. 79 / 2016 obec Kračúnovce

H+EKO, spol. s r.o.

Predmetom zmluvy je zber, preprava a spracovanie elektroodpadu. Zber a prepravu prenosných automobilových a premyselných batérií a akumulátorov. Zber, prepravu a zhodnotie vybraných prúdov odpadu z komunálneho odpadu. - EUR 7.6.2016 8.6.2016
180. Zmluva VMI0723201504 uzatvorená podža § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podža § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Kračúnovce

ENVI - PAK, a.s.

Predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. 2000 EUR 31.5.2016 1.6.2016
179. Zmluva č. 26690 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovožnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianského zákonníka obec Kračúnovce

Dobrovožná požiarna ochrana SR

Záväzok poskytovateža poskytnút príjemcovi dotáciu v sume 2000 Eur a záväzok príjemcu použi dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie meteriáno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 2000 EUR 26.4.2016 27.4.2016
178. Žiados o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateža o pripojenie do distribučnej sústavy 24ZVS00000163942 obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

Žiados o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateža o pripojenie do distribučnej sústavy - EUR 19.4.2016 20.4.2016
177. Žiados o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateža o pripojenie do distribučnej sústavy 24ZVS0000035140Q obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

Žiados o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateža o pripojenie do distribučnej sústavy - EUR 19.4.2016 20.4.2016
176. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-202-008/2016 obec Kračúnovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Záväzok požičiavateža prenecha vypožičiavatežovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnutežný majetok štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky - EUR 19.4.2016 20.4.2016
175. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-328-006/2016 obec Kračúnovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Záväzok požičiavateža prenecha vypožičiavatežovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnutežný majetok štátu v správe MV SR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka pre obecné hasičské zbory - EUR 19.4.2016 20.4.2016
174. Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP16/03/103 obec Kračúnovce pre MŠ Kračúnovce

KOMENSKY, s.r.o.

Poskytovanie služby „Škôlka KOMENSKY Plus” - EUR 5.4.2016 6.4.2016
173. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 - EUR 15.3.2016 16.3.2016
172. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 - EUR 3.3.2016 16.3.2016
171. Zmluva o pripojení žiadateža o pripojenie do distribučnej sústavy OFK Tatran Kračúnovce

Vychodoslovenská distribučná, a.s.

Záväzok PDS pripoji zariadenie žiadateža špecifikované v čl. V. a Vl. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberne miesto s EIC kódom 24ZVS00000163942 - EUR 3.3.2016 16.3.2016
170. Zmluva č. 060/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti uzavretá podža § 591 a nasl. Obchodného zákonníka obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody. - EUR 15.2.2016 29.2.2016
169. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - EUR 15.2.2016 16.2.2016
168. Záložná zmluva č. 0022-PRB/2011/Z obec Kračúnovce

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Záložná zmluva na nájomné byty v stavbe Bytový dom 12 122860,00 EUR 26.1.2016 16.2.2016
167. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj obec Kračúnovce

KOMUNÁLNA POISOVŇA, a.s.

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - EUR 14.1.2016 15.1.2016
168. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby obec Kračúnovce

KOMUNÁLNA POISOVŇA, a.s.

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 14.1.2016 15.1.2016
167. Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu obec Kračúnovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu - EUR 12.1.2016 13.1.2016
166. Zmluva o dodávke plynu obec Kračúnovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zmluva o dodávke plynu - EUR 12.1.2016 13.1.2016
165. Zmluva obec Kračúnovce

ML - audit, s.r.o.

Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy 2014 - EUR 11.1.2016 12.1.2016
164. Dodatok č.9 k zmluve č.1/2007 obec Kračúnovce

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.

Dodatok k zmluve pre vývoz TKO - EUR 10.11.2015 10.12.2015
163. Príkazná zmluva obec Kračúnovce

Martin Maďar

Vyhotovenie monitorovacej správy na akcií: Zvýsšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ v Kračúnovciach. 300,00 EUR 15.10.2015 24.11.2015
162. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto. - EUR 23.09.2015 13.10.2015
161. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Matúš Cviklík

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
160. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Viera Lechmanová

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
159. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Peter Namešpetra

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
158. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Peter Kožár

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
157. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Jozef Drobňak

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
156. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Anna Šoltýsová

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
155. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Alžbeta Vereščáková

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
154. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Pavol Sekež

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
153. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Jana Marcinová

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
152. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Matúš Chrzan

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
151. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Ján Chovanec

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
150. Zmluva o nájme bytu obec Kračúnovce

Emília Cviklíková

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podža § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. - EUR 27.8.2015 4.9.2015
149. Hromadná licenčná zmluva obec Kračúnovce

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným pren osom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení - EUR 19.6.2015 18.7.2015
148. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporitežov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisovne z evidencie samostatne hospodáriacich rožníkov uzatvorená podža § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení obec Kračúnovce

Sociálna poisovňa

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporitežov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisovne z evidencie samostatne hospodáriacich rožníkov uzatvorená podža § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení - EUR 15.7.2015 18.7.2015
147. Zmluva o spolupráci uzatvorená podža § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.
- Obchodný zákonník
obec Kračúnovce

Komunálna poisovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie Komunálnej poisovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kulturného podujatia „13. ročník folklórneho festivalu" - EUR 29.5.2015 29.6.2015
146. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190020278 obec Kračúnovce

Komunálna poisovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 4.6.2015 5.6.2015
145. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190020279 obec Kračúnovce

Komunálna poisovňa, a.s.

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 4.6.2015 5.6.2015
144. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190020366 obec Kračúnovce

Komunálna poisovňa, a.s.

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 4.6.2015 5.6.2015
143. Dohoda č. 42/2015/§54 - VZ/SK obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávatežov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania - EUR 2.6.2015 3.6.2015
142. Zmluva o poverení sprostredkovateža spracúvaním osobných údajov obec Kračúnovce

Geosense Sk s.r.o.

Poverenie sprostredkovateža v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Geosense Geoportal. - EUR 14.5.2015 2.6.2015
141. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb obec Kračúnovce

Geosense SK s.r.o.

Zmluva o vytvorení diela „Webová aplikácia Geosense Geoportal“ - EUR 14.5.2015 2.6.2015
140. Zmluva č. 2/2015 o nájme bytu obec Kračúnovce

Matúš Cviklík

Zmluva č. 2/2015 o nájme bytu uzatvorená podža § 685 a následne Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - EUR 27.5.2015 28.5.2015
139. Mandátna zmluva č. 4/2015 obec Kračúnovce

VIDIEK, nezisková organizácia

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce pre obdobie 2014-2020 600 EUR 15.5.2015 16.5.2015
138. Dohoda č. 51/§ 52a/2015/ŠR obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 24.4.2015 27.4.2015
137. Dohoda č. 12/§ 52/2015/ŠR obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 24.4.2015 27.4.2015
136. Dohoda č. 8/2015/§ 54 - VZ/SK obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávatežov - EUR 30.3.2015 21.4.2015
135. Zmluva o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telekom, a.s.

Poskytovanie verejných služieb - balík služieb - EUR 20.4.2015 21.4.2015
134. Zmluva o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telekom, a.s.

Poskytovanie verejných služieb - balík služieb - EUR 17.3.2015 17.3.2015
133. Zmluva č. 10558208U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie obec Kračúnovce

Enviromentálny fond

Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na modernizáciu kultúrno - spoločenskej budovy - EUR 2.3.2015 12.3.2015
132. Zmluva č. 9/2015 o kontrolnej činnosti obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody - EUR 5.1.2015 12.3.2015
131. Nájomná zmluva č.1/2015 obec Kračúnovce

Viera Lechmanová

Zmluva o prenájme bytových priestorov - EUR 27.2.2015 1.3.2015
130. Ukončenie nájomnej zmluvy č. 11/2012 zo dňa 22.8.2012 obec Kračúnovce

LukᚠHudák

Ukončenie nájomnej zmluvy - EUR 27.2.2015 28.2.2015
129. Dohoda č. 12/§ 52a/2015/ŠR obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 23.2.2015 24.2.2015
128. Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzavretá podža §3 zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
obec Kračúnovce

S-DENTAL s.r.o.

Prenajímatež prenecháva nájomcovi za odplatu nebytové priestory v budove súp. č. 277 v celkovej výmere 17,3 m2. - EUR 23.1.2015 27.1.2015
127. Ukončenie nájomnej zmluvy č. 401/2003 zo dňa 19.7.2004 obec Kračúnovce

MUDr. Branislava Líšková

Ukončenie nájomnej zmluvy - EUR 19.1.2015 27.1.2015
126. Dohoda č. 89/§ 52a/2014/ŠR obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 17.12.2014 10.1.2015
125. Dohoda č. 116/2015/§10 obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Účelom dohody je aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe - EUR 2.12.2014 10.1.2015
124. Dodatok č. 1 k Dohode č. 46/§ 52a/2014/ŠR obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dodatok k dohode - EUR 16.12.2014 17.12.2014
123. Dodatok č. 1 k Dohode č. 77/§ 52a/2014/ŠR obec Kračúnovce

Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dodatok k dohode - EUR 16.12.2014 17.12.2014
122. Nájomná zmluva obec Kračúnovce

Michal Partila

Zmluva o prenájme bytových priestorov - EUR 5.12.2014 6.12.2014
121. Nájomná zmluva obec Kračúnovce

Andrea Puškárová

Ukončenie nájomnej zmluvy č.710/2008 zo 22.12.2008. - EUR 30.11.2014 1.12.2014
120. Zmluva o dielo obec Kračúnovce

PEhAES. a.s.

Dodávka stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej budovy” 180392,31 EUR 4.11.2014 5.12.2014
119. Zmluva o dielo obec Kračúnovce

RAMEKO, s.r.o.

Vykonanie odberu, prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu - EUR 11.11.2014 12.11.2014
118. Príkazná zmluva obec Kračúnovce

Martin Maďar

Vyhotovenie monitorovacej správy na akcií: Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ v Kračúnovciach - EUR 1.11.2014 7.11.2014
117. Zmluva o dielo č.09/2014 - EKOLAB obec Kračúnovce

EKOLAB s.r.o.

Vykonávanie analýzy odpadovej vody na prítoku a odtoku z ČOV - EUR 5.11.2014 6.11.2014
116. Dohoda č.77/§52a/2014/ŠR obec Kračúnovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 5.11.2014 6.11.2014
115. Dodatok č.1 k Dohode č.34/§50j/2014/ŠR obec Kračúnovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dodatok k dohode - EUR 5.11.2014 6.11.2014
114. Zmluva o poskytovaní reklamy obec Kračúnovce

Profesionálny register s.r.o.

Poskytovanie reklamy 240 EUR 5.11.2014 6.11.2014
113. Ukončenie zmluvy č. 34/2014 o kontrolnej činnosti obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

ukončenie zmluvy o kontrolnej činnosti - EUR 24.10.2014 25.10.2014
112. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 12/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.12
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Eva Čačová

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
111. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 11/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.11
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

LukᚠHudák

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
110. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 9/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.9
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Peter Kožár

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
109. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 8/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.8
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Jozef Drobňak

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
108. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 7/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.7
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Anna Šoltýsová

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
107. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 6/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.6
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Alžbeta Vereščáková

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
106. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 5/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.5
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Pavol Sekež

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
105. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 4/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.4
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Jana Marcinová

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
104. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 3/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.3
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Matúšš Chrzan

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
103. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 2/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.2
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Ján Chovanec

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
102. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 1/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.1
v Kračúnovciach
obec Kračúnovce

Emília Cviklíková

prenájom bytu - EUR 16.10.2014 17.10.2014
101. Dodatok č.1 k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Orange Slovensko, a.s.

Dodatok k zmluve na aktiváciu účastníckeho programu - EUR 28.8.2014 29.8.2014
100. Dodatok k zmluve o poskytovani verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie obec Kračúnovce

Orange Slovensko, a.s.

Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu - EUR 28.8.2014 29.8.2014
99. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie obec Kračúnovce

Komunálna poisovňa, a.s.

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby 26,56 EUR 21.8.2014 22.8.2014
98. Zmluva o poskytovaní poradenských, konzultačných a inžinierských služieb v stavebníctve obec Kračúnovce

Ing. TomᚠVelebír

Poradenstvo pri vypracovaní a príprave Projektu a podkladov pre Projekt 280,00 EUR 21.8.2014 22.8.2014
97. DOHODA č.46/§52a/2014/ ŠR obec Kračúnovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovožníckej služby - EUR 31.7.2014 1.8.2014
96. Zmluva o kontrolnej činnosti obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek odpadovej vody - EUR 31.7.2014 1.8.2014
95. Hromadná licenčná zmluva obec Kračúnovce

SOZA

Licenčná zmluva - EUR 23.7.2014 24.7.2014
94. Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA obec Kračúnovce

Pedagogická a sociálna akadémia

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov - EUR 12.6.2014 13.6.2014
93. Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti obec Kračúnovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - EUR 03.6.2014 04.6.2014
92. Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA obec Kračúnovce

Pedagogická a sociálna akadémia

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov - EUR 19.5.2014 20.5.2014
91. Zmluva o uverejnení inzercie obec Kračúnovce

MEDIATEL spol. s.r.o.

Uverejnenie inzercie v zozname Zlaté stránky 170,00 EUR 3.4.2014 4.4.2014
90. Zmluva o kontrolnej činnosti obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody - EUR 3.3.2014 4.3.2014
89. Kúpna zmluva - predaj nehnutežnosti obec Kračúnovce

Martina Kokošková

predaj nehnutežnosti - EUR 29.1.2014 30.1.2014
88. Dodatok k zmluve o dodávke plynu obec Kračúnovce

SPP

dodatok k zmluve o dodávke plynu - EUR 2.1.2014 3.1.2014
87. Dodatok k zmluve o dodávke plynu obec Kračúnovce

SPP

dodatok k zmluve o dodávke plynu - EUR 2.1.2014 3.1.2014
86. Zmluva o prenájme nebytových priestorov obec Kračúnovce

Juraj Ondek

zmluva o prenájme nebytových priestorov - EUR 30.12.2013 31.12.2013
85. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom obec Kračúnovce

DOXX

zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom - EUR 10.09.2013 11.09.2013
84. Hromadná licenčná zmluva obec Kračúnovce

SOZA

licenčná zmluva - EUR 29.08.2013 30.08.2013
83. Dodatok č.8 k zmluve č.7/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO obec Kračúnovce

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.

dodatok k zmluve - EUR 19.08.2013 20.08.2013
82. Zmluva o podnikatežskom nájme hnutežnej veci obec Kračúnovce

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o.

zmluva o podnikatežskom nájme hnutežnej veci - EUR 19.08.2013 20.08.2013
81. Zmluva o poskytovaní reklamy obec Kračúnovce

Profesionály register, s.r.o.

zmluva o poskytovaní reklamy - EUR 14.08.2013 15.08.2013
80. Zmluva o reklamnej činnosti obec Kračúnovce

Mgr. Lilla Akerman Nagy

zmluva o reklamnej činnosti - EUR 14.08.2013 15.08.2013
79. Zmluva o dielo obec Kračúnovce

GASTRO-GALAXI,s.r.o.

zmluva o dielo - EUR 06.08.2013 07.08.2013
78. Zmluva o nájme hnutežných vecí obec Kračúnovce

BARDBYT s.r.o.

zmluva o prenájme tribúny - EUR 18.06.2013 19.06.2013
77. Zmluva o autorských právach obec Kračúnovce

SLOVGRAM

zmluva o autorských právach - EUR 30.05.2013 31.05.2013
76. Kúpna zmluva obec Kračúnovce

źudmila Galeštoková

kúpna zmluva - EUR 22.05.2013 23.05.2013
75. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telecom, a.s.

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - EUR 18.04.2013 19.04.2013
74. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb obec Kračúnovce

Elena Velebírová - ELÁN

zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb - EUR 03.04.2013 08.04.2013
73. Kúpna zmluva č. 0392/5300/2013 obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

kúpna zmluva - EUR 28.02.2013 08.04.2013
72. Zmluva č.25/2013 o kontrolnej činnosti obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

zmluva o kontrolnej činnosti - EUR 26.02.2013 08.03.2013
71. Dohoda č. 2/§50j/2013/VAOTP o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti obec Kračúnovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti - EUR 07.03.2013 08.03.2013
70. Záložná zmluva č. 712/264/2011 obec Kračúnovce

Štátny fond rozvoja bývania

záložná zmluva - EUR 18.01.2013 05.03.2013
69. Darovacia zmluva č. KE110/49-138/2013/1001007/Dz obec Kračúnovce

Ministerstvo obrany SR

darovacia zmluva - EUR 26.02.2013 01.03.2013
68. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 100763787 obec Kračúnovce

VSE

zmluva o pripojení - EUR 21.02.2013 26.02.2013
67. Poistná zmluva motorového vozidla č. 0100008656 obec Kračúnovce

Komunálna poisovňa

poistenie vozidla - EUR 18.01.2013 08.02.2013
66. Dodatok k zmluve o nájme bytu obec Kračúnovce

Jozef Mičko

prenájom bytu - EUR 21.01.2013 08.02.2013
65. Dodatok k zmluve o nájme bytu 605/2007 obec Kračúnovce

Katarína Rozsypalová

prenájom bytu - EUR 18.01.2013 08.02.2013
64. Dodatok k zmluve o nájme bytu 710/2008 obec Kračúnovce

Andrea Puškárová

prenájom bytu - EUR 17.01.2013 08.02.2013
63. Dodatok k zmluve o nájme bytu 28/2010 obec Kračúnovce

Monika Partilová

prenájom bytu - EUR 17.01.2013 08.02.2013
62. Dodatok k zmluve o nájme bytu 10/2012 obec Kračúnovce

Peter Namešpetra

prenájom bytu - EUR 16.01.2013 08.02.2013
61. Dodatok k zmluve o nájme bytu obec Kračúnovce

źudmila Palečková

prenájom bytu - EUR 16.01.2013 08.02.2013
60. Dodatok k zmluve o nájme bytu 346/2007 obec Kračúnovce

Peter Partila

prenájom bytu - EUR 16.01.2013 08.02.2013
59. Dodatok k zmluve o nájme bytu 7/2012 obec Kračúnovce

Veronika Šoltýsová

prenájom bytu - EUR 15.01.2013 08.02.2013
58. Dodatok k zmluve o nájme bytu 11/2012 obec Kračúnovce

LukᚠHudák

prenájom bytu - EUR 14.01.2013 08.02.2013
57. Dodatok k zmluve o nájme bytu 12/2012 obec Kračúnovce

Eva Čačová

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
56. Dodatok k zmluve o nájme bytu 9/2012 obec Kračúnovce

Peter Kožár

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
55. Dodatok k zmluve o nájme bytu 8/2012 obec Kračúnovce

Jozef Drobňak

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
54. Dodatok k zmluve o nájme bytu 6/2012 obec Kračúnovce

Alžbeta Vereščáková

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
53. Dodatok k zmluve o nájme bytu 5/2012 obec Kračúnovce

Pavol Sekež

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
52. Dodatok k zmluve o nájme bytu 4/2012 obec Kračúnovce

Jana Marcinová

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
51. Dodatok k zmluve o nájme bytu 3/2012 obec Kračúnovce

Matúš Chrzan

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
50. Dodatok k zmluve o nájme bytu 2/2012 obec Kračúnovce

Ján Chovanec

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
49. Dodatok k zmluve o nájme bytu 1/2012 obec Kračúnovce

Emília Cviklíková

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
48. Dodatok k zmluve o nájme bytu 309/2012 obec Kračúnovce

Jaroslav Rozkoš

prenájom bytu - EUR 11.01.2013 08.02.2013
47. Kúpno predajná zmluva za vozidlo obec Kračúnovce

PO CAR s.r.o.

kúpno predajná zmluva 19 990 EUR 17.01.2013 06.02.2013
46. Zmluva o nájme bytu 544/2012 obec Kračúnovce

Bc. Dominik Hažer

prenájom bytu - EUR 20.12.2012 16.01.2013
45. Kúpno predajná zmluva za vozidlo obec Kračúnovce

Daniel Onufer

kúpno predajná zmluva 200 EUR 28.11.2012 10.12.2012
44. Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telecom

dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb - EUR 7.11.2012 7.11.2012
43. Zmluva o poskytovaní verejných služieb obec Kračúnovce

Slovak Telecom

- - EUR 7.11.2012 7.11.2012
42. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín obec Kračúnovce

Úrad vlády Slovenskej republiky

úpravy zmluvných podmienok, práv a povinnosti 2000 EUR 1.10.2012 25.10.2012
41. Rámcová dohoda na dodanie tovaru obec Kračúnovce

VK Slovakia

zásobovanie tovaru - EUR 8.10.2012 12.10.2012
40. Rámcová dohoda na dodanie tovaru obec Kračúnovce

Fistav

zásobovanie tovaru - EUR 8.10.2012 12.10.2012
39. Zmluva o dielo obec Kračúnovce

Ján Velebír

zásobovanie tovaru - EUR 18.07.2012 12.10.2012
38. Rámcová dohoda na dodanie tovaru obec Kračúnovce

FARKOV

zásobovanie tovaru - EUR 3.09.2012 7.10.2012
37. Rámcová dohoda na dodanie tovaru obec Kračúnovce

KOTVA

zásobovanie tovaru - EUR 3.09.2012 7.10.2012
36. Rámcová dohoda na dodanie tovaru obec Kračúnovce

LUCIA

zásobovanie tovaru - EUR 3.09.2012 7.10.2012
35. Dodatok k zmluve o pripojení ev. č. 8002090712 obec Kračúnovce

SPP

pripojenie odberného miesta - EUR 26.09.2012 3.10.2012
34. Kúpna zmluva obec Kračúnovce

Ján Suchanič

predaj parcely - EUR 08.06.2012 24.9.2012
33. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856C obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná a.s.

dodávka elektriny - EUR 20.9.2012 20.9.2012
32. Zmluva o nájme bytu 12/2012 obec Kračúnovce

Eva Čačová

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
31. Zmluva o nájme bytu 11/2012 obec Kračúnovce

LukᚠHudák

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
30. Zmluva o nájme bytu 10/2012 obec Kračúnovce

Peter Namešpetra

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
29. Zmluva o nájme bytu 9/2012 obec Kračúnovce

Peter Kožár

prenájom bytu - EUR 28.8.2012 20.9.2012
28. Zmluva o nájme bytu 8/2012 obec Kračúnovce

Jozef Drobňák

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
27. Zmluva o nájme bytu 7/2012 obec Kračúnovce

Veronika Šoltýsová

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
26. Zmluva o nájme bytu 6/2012 obec Kračúnovce

Alžbeta Vereščáková

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
25. Zmluva o nájme bytu 5/2012 obec Kračúnovce

Pavol Sekež

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
24. Zmluva o nájme bytu 4/2012 obec Kračúnovce

Jana Marcinová

prenájom bytu - EUR 31.8.2012 20.9.2012
23. Zmluva o nájme bytu 3/2012 obec Kračúnovce

Matúš Chrzan

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
22. Zmluva o nájme bytu 2/2012 obec Kračúnovce

Ján Chovanec

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
21. Zmluva o nájme bytu 1/2012 obec Kračúnovce

Emília Cvikliková

prenájom bytu - EUR 23.8.2012 20.9.2012
20. Žiados o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti Obec Kračúnovce

SPP

pripojenie odberných miest - EUR 15.8.2012 16.8.2012
19. Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.15/2008 Obec Kračúnovce

Prešovský samosprávny kraj

Poskytnutie dotácie 300,00 EUR 15.8.2012 16.8.2012
18. Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Obec Kračúnovce

SPP

pripojenie odberných miest - EUR 21.8.2012 22.8.2012
17. Zmluva o dielo c.04/2012 Obec Kračúnovce

UNI 3. s.r.o.

Realizácia stavebných prác 9127,00 EUR 15.8.2012 16.8.2012
16. Zmluva o prenájme bytových priestorov Obec Kračúnovce

Jaroslav Rozkoš

Prenájom bytu 150 EUR 7.8.2012 8.8.2012
15. Zmluva o nájme hnutežných vecí Obec Kračúnovce

BARDBYT, s.r.o.

Prenájom tribúny 557 EUR 26.7.2012 27.7.2012
14. Zmluva o pripojení žiadateža do distribučnej sústavy Obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná

pripojenie zariadenia žiadateža - EUR 26.7.2012 27.7.2012
13. Zmluva o dielo Obec Kračúnovce

Ján Velebír

ZŠ Kračúnovce - spojovacia chodba 16594,92 EUR 18.7.2012 19.7.2012
12. Zmluva o pripojení žiadateža do distribučnej sústavy Obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná

pripojenie zariadenia žiadateža - EUR 7.6.2012 24.6.2012
11. Zmluva o spolupráci č. V657/2012/Ob Obec Kračúnovce

ENVI-PAK, a.s.

podpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov - EUR 14.5.2012 5.6.2012
10. Dohoda č.46/&50j/2012 Obec Kračúnovce

Úrad práce soc. vecí a rodiny Bardejov

úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti - EUR 7.5.2012 8.5.2012
9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2012/093-BZ Obec Kračúnovce

Východoslovenská distribučná a.s.

distribúcia elektrickej energie - EUR 29.3.2012 19.4.2012
8. Nájomná zmluva na pozemok Obec Kračúnovce

Marek Boleš

pasienok pre dobytok 1 EUR 1.4.2012 6.4.2012
7. Zmluva o spolupráci č. 322181 Obec Kračúnovce

DATATRADE

poskytovanie služieb obce.info - EUR 13.3.2012 2.4.2012
6. Dodatok č.3 k zmluve č.34/2007-K Obec Kračúnovce

Aquaspiš, spol.s.r.o.

o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákonmač.445/2002 Z.z. .... 100 EUR 1.3.2012 28.3.2012
5. Zmluva o dielo Obec Kračúnovce

Milan Groško

Spracovanie evidencie pohrebiska 60 EUR 21.2.2012 2.3.2012
4. Zmluva o dielo č.1/2012 o zriadení odborného zástupcu prevádzkovateža pohrebiska v obci Kračúnovce Obec Kračúnovce

Milan Groško

Odborná a kontrolná činnos na pohrebisku 40 EUR 22.2.2012 2.3.2012
3. Dodatok č.2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov Obec Kračúnovce

Bc. Dominik Hažer-FARKOV

Nájomné 1812,32 EUR 1.3.2012 2.3.2012
2. Nájomná zmluva na pozemok Obec Kračúnovce

Bc. Dominik Hažer-FARKOV

Nájomné 53,33 EUR 29.12.2011 2.3.2012
1. Zmluva o kontrolnej činnosti Obec Kračúnovce

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody - EUR 10.2.2012 2.3.2012