Obecné aktuality


Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024 - 2025 je v dňoch: 06. až 07. mája 2024.

- rodič podáva písomnú žiadosť o zaradenie na predprimárne vzdelávanie spolu s vyjadrením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivá /žiadosť o zaradenie a vyjadrenie detského lekára zdr. spôsobilosti/ je možné stiahnuť - www.kracunovce.sk, sekcia tlačivá a formuláre alebo osobne vyzdvihnúť v materskej škole v čase od 11,00 – 12,30 h. Tel. kontakt : 054/ 3810763.

Žiadosť musí mať všetky náležitosti, ktoré sú povinné ( zaevidujeme len úplnú žiadosť)

- podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa,

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Možnosti doručenia Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie

- osobne u riaditeľky v čase od : 11,00 – 12,30 hod., alebo osobne do poštovej schránky

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy

- e-mailom na mskracunovce@gmail.com, odoslaním naskenovaného tlačiva originál žiadosti

a lekárskeho potvrdenia s podpismi obidvoch zákonných zástupcov

Kritéria pre prijatie a zaradenie dieťaťa do MŠ:

- prednostne prijímanie detí , pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

( do 31. augusta dosiahnu 5 rokov). Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci,

v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len spádová MŠ), ak zákonný zástupca nevyberie inú MŠ,

- pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania.

Ostatné podmienky prijatia:

- súrodenecké vzťahy (dieťa už má v materskej škole súrodenca),

- vek dieťaťa : - dovŕšilo 5 rokov k 31.8.,

- dovŕšilo 4 roky k 31.8.,

- dovŕšilo 3 roky k 31.8.,dieťa mladšie, ako 3 roky bude prijaté iba v prípade

voľnej kapacity, vyžadujú sa samostatné sebaobslužné návyky,

- dieťa má opakovane podanú žiadosť o zaradenie do MŠ Kračúnovce,

- patrí do spádovej oblasti materskej školy.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY